Member Login
  • Blog for Thai /
  • Corporate training /
  • เหตูผล ทำไม บริษัท ชั้นนำทั่วโลก เห็น ถึงคุณค่าในการจัดอบรม หลักสูตร การบริหาร จัดการโครงการ (Project Management training)

เหตูผล ทำไม บริษัท ชั้นนำทั่วโลก เห็น ถึงคุณค่าในการจัดอบรม หลักสูตร การบริหาร จัดการโครงการ (Project Management training)

April 18, 2019

ทุกวันนี้ โลกธุรกิจเต็มไปด้วยการแข่งขันสูงมาก ภาคธุรกิจต่าง ๆ มักถูกเทคโนโลยีสมัยใหม่ผลักดันให้ต้องก้าวตามให้ทัน องค์กรที่อยากเติบโตในระยะยาว จึงไม่มีทางที่จะอยู่นิ่งเฉย เราจะเห็นได้จากกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่ที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องตามโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกประการที่องค์กรจัดว่าเป็นกลยุทธ์สำคัญก็คือ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างให้พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ากับองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ เราจึงมีตัวอย่างดี ๆ มาฝากกัน ว่าเหตุใดองค์ชั้นนำทั่วโลกจึงให้ความสำคัญต่อการจัดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการ  

1. เปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกล จบการทำงานแบบ Business Silos

การอมรมหลักสูตรการบริหารจัดการจะช่วยสร้างผู้จัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพได้ ช่วยพัฒนาวิสัยทัศน์คนในองค์กรที่เคยทำงานแบบปิดกั้น หรือที่เราเรียกว่า Business Silos ทั้งนี้การอบรมจะสร้างทักษะ กระบวนการ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยสลายความคิดนั้น ทำให้คนในองค์กรไม่รู้สึกกลัวการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังทำให้เกิดกระบวนการสร้างแรงจูงใจ ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรได้ และท้ายที่สุดจะส่งผลดีต่อองค์กร เพราะจะเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. สร้างคุณค่างานได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การอบรมเพื่อสร้างผู้จัดการโครงการที่ดีมีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้เกิดการจัดการโครงการภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยสิ่งที่เราเรียกว่า scoping project ซึ่งมีเครื่องมือต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างงาน แผนผังบริบทของงาน โดยผู้จัดการโครงการจะสำหรับนำเสนอลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้คนภายนอกมองเห็นกระบวนการของานอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน และยังสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตลอดกระบวนการ แก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นได้

3. สร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้

นักสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารรถสร้างได้ด้วยการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งยังเกิดความแม่นยำได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ ความสามัคคีภายในองค์กร หรือการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกองค์กร เรียนรู้วิธีการเจรจาที่จะเกิดประโยชน์ต่อองค์กร และยังทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงานได้

4. กำหนดปลายทางได้อย่างแม่นยำ

โครงการที่ไม่สิ้นสุด นอกจากจะทำให้เสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังชะลอผลของกำไรอีกด้วย ผู้จัดการโครงการที่ผ่านการอบรม จะมีเครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยกำหนดขอบเขตและทิศทางการทำงานให้อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดความเสียหายหากงานไม่เสร็จตามเวลา

ดังนั้น ผู้จัดการโครงการสามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านี้ได้ผ่านการประสบการณ์ และจะมีความเป็นมืออาชีพยิ่งกว่าหากได้รับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโครงการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโครงการ ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่**


Call: 026103963
Email: training@psisolution.com
Website: www.psisolution.com
Facebook: https://www.facebook.com/PSISolutionsThailand
LINE@: @psisolutions

 

enquiry form

  • Please type the letters and numbers shown in the image.
  •  
    Captcha Code

    Click the image to see another captcha.


  • * All fields are required.